Jackson Casey Fund/ThanksUSA Scholar Bethany Haynes - ThanksUSA